Untitled Document

 

 แบ่งออกเป็น 3 ช่วงการเรียน
       ช่วงการเรียนระดับต้น มีเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับเด็กในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึง ป.2 ที่เน้นการสร้างความด้านกระบวนการ สังเกต จำแนก เปรียบเทียบ จำนวน เวลา และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อให้ผู้เรียนได้คิด มีสมาธิ และมีความ คุ้นเคยกับการทำข้อสอบที่ครอบคลุมเนื้อหาครบถ้วนทุกด้าน สำหรับการเตรียมความพร้อมของเด็กที่จะเข้าเรียนต่อในระัดับชั้นที่สูงขึ้น ต่อไป โดยเน้นพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็ก ตามแนวข้อสอบเชาวน์ที่ โรงเรียนสาธิตฯ ควบคู่ไปกับหลักสูตรประถมวัย

       ช่วงการเรียนระดับกลาง-ระดับปลาย เป็นการฝึกฝน ทักษะด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ในระดับชั้น ป.3 ถึง ม.2 เป็นคอร์สที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เน้น การฝึกฝนอย่าง สม่ำเสมอ ในทักษะด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ทางคณิตศาสตร์ ซึ่งมีระดับความยาก ง่ายตามความเหมาะสมของผู้เรียน

       ช่วงเตรียมตัวสอบ สสวท. ป.3,ป.6 เป็นคอร์สที่เหมาะสมสำหรับเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และปีที่ 6 ที่เตรียมตัวสอบแข่งขัน สสวท. วิชาคณิตศาสตร์ โดยเน้นโจทย์ที่มีระดับ ความยากง่าย กระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ และเนื้อหาที่แนวเดียวกับ ข้อสอบของ สสวท. (เหมาะสำหรับเด็กที่เรียนในคอร์สเบื้องต้นกับเราก่อน และควรพบครูสัปดาห์ละ 3 ครั้ง)    • ผู้เรียนได้แนวคิดและกลยุทธ์ เพื่อช่วยแก้ไขโจทย์ปัญหาอย่างต่อเนื่องทุกวัน
    • ผู้เรียนได้รู้ถึงจุดเด่น จุดด้อยของตนเอง ในด้านกระบวนการคิด วิเคราะห์โจทย์ปัญหา
    • เมื่อเรียนเสร็จผู้เรียนได้รู้ข้อผิดพลาดของตนเอง(เมื่อแก้โจทย์ปัญหาผิด)
    • ผู้เรียนจะได้รับการประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ
    • ผู้เรียนเกิดความท้าทาย กล้าคิด กล้าทำโจทย์ปัญหา อย่างเชื่อมั่นและสนุกกับการเรียน

 


Untitled Document